9. dec. 2011

Turen går til Danmarks første Bibliograf


Den første december 2011 var jeg på en ekskursionstur med tog til Bagsværd, Gladsaxe for, sammen med BF's seniorgruppe, at opleve Danmarks første Bibliograf og profilbibliotek; - og høre mere om deres overvejelser med hensyn til at samarbejde, opbygning og indretning af denne nye biblioteksfilialløsning. Det kunne være med henblik på at man i Filibussen regi kunne lave et arrangement med fokus på filialbibliotekarerne, hvor et oplæg fra dette sted kunne være en ide, men det er kun en brainstorm ide fra min side.

En bibliograf er en total sammensmeltning mellem et bibliotek og en biograf, hvor det personale der har vagt uanset om det er bibliotekspersonale eller biografpersonale kan både betjene biografgæsterne og vejlede, betjene og servicere biblioteksbrugerne. Det giver en større besparelse på personalesiden for begge parter samtidig med at biblioteksfilialen får meget længere åbningstid med personalebetjening og biografen kan ligeledes bedre udnyttes gennem denne fusionsløsning.

Samtidig med sammensmeltningen blev bibliografen profilbibliotek inden for film (-dvd'er, -tidsskrifter,

-håndbøger, -fagbøger, -musik etc.) og nye medier. Alle filialerne i Gladsaxe Kommune er profilbiblioteker med hver deres speciale. En af de nærliggende biblioteksfilialer ligger i et familievenligt kvarter og de har dermed en familieprofil for deres filial, og deres forskellige profiler afspejles både i indretning, opbygning, materialebestand og den specialviden bibliotekspersonalet har opbygget og opbygger gennem dette arbejde.

Denne bibliograf blev opført i 2010 som følge af at begge institutioner skulle gennemgå en omfattende besparelse. Som følge af denne besparelse opstod dette samarbejde og endte med fusionen mellem disse to kulturtilbud hvilket gav Bibliografen som resultat. Siden er der kommet flere til, men denne Bibliograf er et foregangseksempel på en sådan løsning, og bibliotekarer og biblioteksinteressenter valfarter til fra det ganske land, for at lade sig inspirere af denne fantastiske spændende løsning.

Efter rundvisning og to oplæg om deres Bibliograf gik rejsen med toget mod Viborg igen med tak for en hyggelig dag.

Hilsen Laurits Rasmussen

17. okt. 2011

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne vil gerne dele deres erfaringer med "book en bogbus":


kirsten.dreier@rksk.dk

Forsøg med Bogbusbooking i Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

Tilbage i 2010 fik Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne bevilget penge til forsøget Fleksibel Bogbusbooking fra Udviklingspuljen under Bibliotek og Medier.
På det tidpunkt rådede biblioteket over to mobile betejningsenheder. En almindelig bogbus som kørte ud til 28 holdeplader i en 4 dages uge og en lastvogn med anhænger – kaldet Børnekulturbussen - som kørte ud til knapt 50 børnehaver i en 3 dages uge.
Vi valgte at reklamere for vores nye tilbud i den lokale presse. Men den store PR indsats lå i at lave en lille folder til foreninger, skoler, dagplejen, ældreinstitutioner og vores kommunale fagforvaltning. I folderne fortalte vi om muligheden og skitserede, hvad vi måske kunne bidrage med, hvis de ”bookede bogbussen”. Vi valgte at lave en unik folder til hver gruppe, for at gøre budskabet så tydeligt som muligt.
Alt i alt har vi i forsøgsperioden haft 39 bookinger.
Hvem var det så, der gjorde brug af tilbuddet?
Folke- og friskoler ville have besøg i forbindelse med biblioteksorientering, læseuger og projektuger. Dagplejegrupper, der ønskede en introduktion til brug af biblioteket. Enkelte aftaler med ældreinstitutioner, hvor vi fortalte om de materialer, som er specielt egnede til ældre, og med reklame for vores ”Biblioteket kommer” ordning.
Et par aftaler til handelsstandsarrangementer, et motionsløb og åbningen af en LandArt festival.
Aftalerne forløb meget forskelligt, men de fleste var en god oplevelse, hvor man får snakket med brugeren og fortalt om biblioteket på en anden og mere afslappet måde, end man plejer.
De aftaler som gav mest aktivitet og udlån, og hvor institutionenes formål passer som hånd i handske til det vi tilbyder, er skolerne.
Selv om vi i teorien havd en del ubenyttet bogbustid, så er det ikke en bagatelopgave at have bookede aftaler oven i Bogbussens almindelige køreplan. I snit tager en aftale med kørsel, selve besøget og forberedelse 5-6 timer, da der både er chauffør og bilbiotekar med. Det blev ind imellem til meget lange dage for chauffør og bibliotekar, der starter om morgenen med en booking aftale og så fortsætter med den at køre den ordinære bogbustur.
Midt i projektperioden blev Børnekulturbussen sparet væk,og vi valgte derfor at droppe planerne om midvejs i projektperioden at gøre fornyet reklame for ordningen.
Samlet set har vi dog været rigtig godt tilfredse med vores aftaler.
Vi har præsenteret biblioteketets tilbud i forskellige afskygninger og ”specialsyet” til den gruppe der havde booket os.
Vi har været ude hvor brugerne var, i stedet for at det har været brugerne der skulle komme til os. Det kan man mærke, at der bliver sat pris på.
Vi har fået kontakt med nogen, som ikke var kommet til biblioteket, hvis de selv havde skullet tage initiativ til det.
Så trods en klækkelig arbejdsbyrde, så er bogbusbooking bestemt noget vi ønsker at fortsætte med.
Det er med til at skabe og give fornyet interesse for biblioteket
Det giver øget aktivitet i bogbussen
Det er en fleksibel måde at komme ud til brugerne på
Det er meget velegnet i forhold til børn og unge, fordi bogbussen er meget lidt instituionspræget.
Man får skabt direkte og personlige kontakter bruger og personale imellem.

8. mar. 2011

VEDTÆGTER for FILIBUSSEN

Vedtaget på Filibussens generalforsamling, 28. oktober 2006, rev. på generalforsamling d. 28.3.2009

Vedtægter for FILIBUSSEN- gældende fra 1.1.2007:
Bibliotekarforbundets standardvedtægter i henhold til retningslinjernes § 2, stk. 1, for Bibliotekarforbundets faggruppe Filibussen.

§1 Navn
Faggruppens navn er Filibussen, Bibliotekarforbundets faggruppe for filial- og bogbusarbejde.
§ 2 Formål
Stk. 1
Filibussens formål er at virke som et forum for debat om faglige spørgsmål for at fremme en decentralisering af bibliotekstilbuddet, afholde kurser og konferencer samt udbygge kontakten mellem medarbejdere på mindre biblioteker, filialer og bogbusser.
Stk. 2
Filibussen har under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Som aktive medlemmer af Filibussen kan optages alle aktive medlemmer af BF.
Stk. 2
Studentermedlemmer af BF kan gratis blive aktive medlemmer af Filibussen.
Stk. 3
Pensionistmedlemmer af BF kan optages som aktive medlemmer af Filibussen.
Stk. 4
Som interessemedlemmer af Filibussen kan optages
a. passive medlemmer af BF
b. personer, der ikke er medlemsberetigede i BF, men er medlem af anden faglig organisation og som tilhører denne gruppe: bogbuschauffører og kontorpersonale.
Stk. 5
Interessemedlemmer af Filibussen har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.
Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til faggruppens bestyrelse. Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts, april eller maj måned.
Stk. 2
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i BF’s vedtægter for BF’s generalforsamling.
Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Valg af stemmeudvalg.
9. Evt.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalfor-samling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
Filibussen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelses-medlemmer er inddraget.
Stk. 2
Der bør opstilles et tilstrækkeligt antal kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.
Stk. 3
Maksimalt 1 plads i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.
Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i netværksgruppen / faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.
Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafsteming blandt medlemmerne.
Stk. 6
Ud af bestyrelsens midte udpeges en sekretær, en kasserer samt en BFkontaktperson. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejds-fordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.
Stk. 7
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

§ 6 Økonomi
Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.
Stk. 3
Faggruppens midler anbringes på bankkonto eller girokonto.
Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for Filibussen.

§ 7 Faggruppens opløsning
Stk. 1
Filibussen kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen - i enighed med gruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Filibussen med 2/3 flertal på generalforsamlingen.
Stk. 2
Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til BF’s generalforsamling.
Stk. 3
Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til BF.
                                         Vedtaget på Filibussens generalforsamling, 28. oktober 2006   rev. på Filibussens generalforsamling d. 28.3.2009