5. apr. 2013

Referat fra generalforsamling Filibussen 2013

Lørdag den 2.3.2013 kl. 11 på Vejle Bibliotek, mødelokale 1

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Valg af stemmeudvalg.
9. Evt.

Tilstede var 5 medlemmer.
1. Karen Sejerø blev valgt til dirigent og Sven Sörensen til referent.
2. Birgitte Gyldendal Mikkelsen aflagde (mundtlig og skriftlig)beretning for perioden 2011-2013.

Blandt meget andet beskæftigede faggruppen sig med: 
-       Deltagelse af to bestyrelsesmedlemmer ved 50 års-jubilæum for bogbusserne i Finland i Turku/Åbo i Finland august 2011.
-       Forberedelse og gennemførsel af bogbustræf 2012 i Randers i tæt og meget godt samarbejde med Randers Bibliotekerne. 92 deltagere og 18 bogbusser fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Foredrag ved ”Det gode liv på landet” og David Nikulin om ”Fremtidens mest markante tendenser”
-       Opdatering af bloggen og faggruppens hjemmeside.
-       Udvikling af bogbuskortspillet.
-       Jubilæumstilbud (40 år Filibussen) til medlemmerne, som fik betalt deltagergebyret ved Evalueringskonferencen 2013 ”Det gode liv i landdistrikterne.
Beretningen blev godkendt.
3. Karen Sejerø aflagde regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger. Revisorerne bemærkede dog, at der skulle bruges flere penge på aktiviteter for medlemmerne.

4. Karen Sejerø gennemgik budgettet for 2013 og 2014. Begge blev godkendt.
Kontingentet bliver uændret på 51 dkr. pr kvartal.

5. Valg af bestyrelse:
A-medlemmerne:
Birgitte Gyldendal Mikkelsen, Karen Sejerø, Laurits Thomas Rasmussen og Sven Sörensen blev genvalgt.
Peter Fjerbæk blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
B-medlem:
Kurt Skovsgaard blev genvalgt.

6. Indkomne forslag:
Forslag om at bogbustræffet i 2014 bliver afholdt i Rebild.

7. Lisa Harder og Lisa Hadziantoniou blev genvalgt til revisorer. Der blev ikke valgt nogen suppleant.

8. Lisa Harder og Lisa Hadziantoniou blev stemmeduvalg.

9. Evt.

Ingen kommentarer: