30. mar. 2017

Filibussens Generalforsamling 2017


Filibussens  Generalforsamling 2017

Kun bestyrelsen var til stede.

Dagsorden 

1.     Valg af dirigent og referent. Peter Fjerbæk var dirigent. Karen Sejerøe refererede
2.     Forelæggelse af bestyrelsen beretning. Svend forlagde beretningen, der efterfølgende blev godkendt
3.     Forelæggelse af og godkendelse af årsregnskaber. Regnskaberne for 2014+2015 blev forelagt og revisorernes kommentarer læst op. Regnskaberne blev godkendt. Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2016 – det fremsendes nu til revisorerne
4.     Forelæggelse af budget for 2017+2018. Indtægterne bliver færre, da der kun er 75 aktive a-medlemmer i Filibussen. Men da vi ved årsskiftet har en solid formue, kan der afholdes arrangementer, der ikke giver overskud. Budgetterne blev godkendt.
5.     Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
6.     Valg af bestyrelse. Genvalg til hele bestyrelsen, dog indtræder Anders Christian Sivebæk som ordinært bestyrelsesmedlem, og Peter Fjerbæk fortsætter som suppleant.
7.     Valg af to revisorer og revisorsuppleant. Lissa Harder, Aalborg og Lise Hadziantoniou, Frederikshavn er genvalgt. Ingen revisorsuppleant.
8.     Valg af stemmeudvalg. De to ovennævnte er genvalgt.
9.     Evt. Diskussion af kommende arrangementer. Der planlægges en ny studietur til Hamborg   i samarbejde med andre faggrupper, gerne til efteråret.  Birgitte og Sven er på sagen i første omgang. Bogbustræf 2018 finder sted i Aalborg.  Vi inviterer til møde med planlæggerne dette forår.


Vejle den. 18.3.2017
Karen Sejerøe